گزارش های سالانه

شماره

عنوان گزارش

دریافت فایل

۱ گزارش سالانه تفتیش داخلی - ۱۳۹۸ دریافت فایل
۲ گزارش سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مالی و اداری دریافت فایل
۳ گزارش مالی یکساله کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (جدی ۱۳۹۶ - قوس ۱۳۹۷) دریافت فایل
۴ گزارش سال مالی ۱۳۹۷ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۵ گزارش کاری هشت ماه کمیسیون 15-6-96 دریافت فایل
۶ راپور سالانه ۱۳۹۳ - تأسیس، آمادگی و دست آوردها دریافت فایل
Dari