تشکیلات

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی طبق تشکیل دارای ۴۱۰ بست دایمی (۱۹۸ بست مرکزی و ۲۱۲ بست ولایتی) بوده که تاکنون ۳۶۰ تن کارمند در این بست ها در مرکز و ولایات استخدام گردیده اند.

قابل ذکر است که در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۴ کارمند استخدام گردیده که از آن جمله ۲۸ زن و ۱۰۶ مرد و در دفاتر ولایتی نیز از ۱۸۹ تن نیروی بشری ۹ تن زن و ۱۸۰ تن مرد مصروف کار هستند و بر علاوه کارمندان رسمی در روزهای انتخابات، کارمندان قراردادی نیز استخدام می نماید.

معاشات کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از بودجه عادی این کمیسیون تمویل میگردد.

چارت تشکیل

Chart

Chart

دری