مرکز معلوماتی

شما می توانید جهت کسب هرنوع معلومات در مورد روند ثبت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی به شماره ۱۳۲ مرکز معلومات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به تماس شوید . مرکز معلومات ۱۳۲ در طول هفته به استثنای روز های جمعه در اوقات رسمی فعال و به تماس های شما پاسخ میدهد.

Call Centre

دری