مسئول دسترسی به اطلاعات

فروزان رحیمی، مسئول اطلاع رسانی

ایمیل: f.rahimi@iecc.gov.af

شماره تماس: 225 41 01 73 (0) 93+

دری