گزارش ها

گزارش سالانه مرجع اطلاع رسانی ادارات - ۱۳۹۸


گزارش کاری ربعوار اول سال ۱۳۹۸ مرجع اطلاع رسانی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رابطه به مرجع اطلاع رسانی

بر اساس فقره (۱)  مادهٔ (۲ ) قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  اطلاع رسانی را برای اشخاص حقیقی و حکمی مسؤلیت خویش میداند و متعهد به امر اطلاع رسانی میباشد. این کمیسیون مطابق قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا اطلاعات را  از طریق فورمه ، پست الکترونیکی و تماس های تیلفونی ارائه بدارد.

لذا هموطنان گرامی و رسانه های محترم که طالب، اطلاعات از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می باشند؛ مطابق ماده (۶) قانون دسترسی به اطلاعات میتوانند به مسؤل اطلاع رسانی مراجعه و در مطابقت با احکام قانون دسترسی به اطلاعات، کسب اطلاع نمایند.

  • مسؤل اطلاع رسانی: فروزان رحیمی
  • شماره ارتباطی: ۰۷۳۰۱۴۱۲۲۵
  • ایمیل ادرس: f.rahimi@iecc.gov.af
  • ویب سایت: iecc.gov.af
  • آدرس دفتر مرکزی: کابل، سرک ۴ شیرپور
دری