گزارش های سالانه

شماره

عنوان گزارش

دریافت فایل

۱ سروی دیدگاه عمومی از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات دریافت فایل
۲ گزارش سال مالی ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۳ جدول راپور قطعیه بودجه عادی ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۴ گزارش سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مالی و اداری دریافت فایل
۵ گزارش انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ دریافت فایل
۶ گزارش سال مالی ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۷ گزارش سالانه تفتیش داخلی - ۱۳۹۸ دریافت فایل
۸ گزارش سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مالی و اداری دریافت فایل
۹ گزارش مالی یکساله کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (جدی ۱۳۹۶ - قوس ۱۳۹۷) دریافت فایل
۱۰ گزارش سال مالی ۱۳۹۷ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۱۱ گزارش کاری هشت ماه کمیسیون 15-6-96 دریافت فایل
۱۲ راپور سالانه ۱۳۹۳ - تأسیس، آمادگی و دست آوردها دریافت فایل
دری