تفاهم لیکونه

ګڼه

 هوکړه لیک عناوین

لینکونه

۱

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک ۱۳۹۷/۴/۱۶ (مرعی الاجراء)

ډانلود
۲ د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د همکاری هوکړه لیک ۱۳۹۶/۱۰/۴ (مرعی الاجراء) ډانلود
۳ د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون او د مدنی ټولنې د ټاکنو اړونده بنسټونو ترمنځ د همکاري تفاهم نامه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ (مرعی الاجراء) ډانلود
۴ د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د همکاری هوکړه لیک ۱۳۹۳/۱/۱۴ (ملغی) ډانلود

 

پښتو