فورم ها و رهنمودها

شماره

عنوان

لینک دریافت

۱ رهنمود تدقیق و کنترول اسناد دریافت فایل
۲ رهنمود امتحان بست کمیشنران ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۳ رهنمود ترتیب، بررسی و تطبیق مصوبات کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۴ فورم شکایت دریافت فایل
۵ فورم اعتراض دریافت فایل
۶ رهنمود تنظیم امور کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۷ جرایم انتخاباتی و مجازات آن دریافت فایل
۸ انواع تخلفات انتخاباتی و موارد تأدیبی آن دریافت فایل
۹ رهنمود ثبت شکایات ناشی از ثبت نام رای دهنده گان دریافت فایل
۱۰ مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی دریافت فایل
۱۱ طریقه درج شکایت دریافت فایل
۱۲ نحوه آرشیف نمودن فایل ها دریافت فایل
۱۳ نحوه پر نمودن فورم دریافت فایل
۱۴ نحوه تفتیش و رسیدگی به شکایت کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۱۵ نحوه درج شکایات در روز انتخابات دریافت فایل
۱۶ فورم درخواست کار دریافت فایل
۱۷ فورم ثبت شکایات (شکایت ناشی از ثبت و ارزیابی مراکز رای دهی) دریافت فایل
Dari