طرزالعمل لر

رقم

جریان آتی

فایل لر لینکی

۱ سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون ده دایمی ایشلاوچی آلیش توغریسیده گی جریان. فایل لینکی 
۲

1398 – ییل سرطان آیی نینگ 2 – سیده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لری و اعتراض لری‌گه ییتیشیش توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۳

1398 – ییل جوزا آیی ده تصدیق ایتیلگن سیلاو قضیه لرینی تیکشیریش طرزالعمل لری.

فایل لینکی 
۴

1398 – ییل جوزا آیی ده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ وقتینچه لیک ( کوزه تووچی ) ایشلاوچی لری توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۵

1398 – ییل سرطان آیی ده تصدیق ایتیلگن وقتینچه لیک ایش بیلرمان ایشلاوچیلر نی ایش گه آلینیشی توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۶

1398 – ییل جوزا آیی ده تصدیق ایتیلگن آواز بیروچیلرنی رویخطگه آلیش جریانی توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۷

1398 – ییل جوزا آیی نینگ 20 – سیده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ ایش لری و بورچ لری توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۸

1398 – ییل جوزا آیی نینگ 20 – سیده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ ولایتی مسئول لری توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۹

مسئول سیز قورالی کیشی لرنی کاندید بولیشی نی کوزه تیلیشی توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۱۰

1395 – ییل حوت آیی ده تصدیق ایتیلگن الکترونیکی حاضری دن ایش آلیش طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۱۱

1396 – ییل اسد آیی ده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ دایمی ایشلاوچیلرینی ایش گه آلیش طرزالعمل لری.

فایل لینکی 
۱۲

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ دبیرخانه ریاستی نینگ سیله ش توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۱۳

1395 ییل حوت آیی ده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی ده اداری ییغین یولگه قوییش طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۱۴

1395 – ییل قوس آیی نینگ 6 – سیده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ اداری هیئتی نی سیله‌ش توغریسیده گی طرزالعمل لر.

فایل لینکی 
۱۵

ولایتی کمیشنرلرنی ایش‌گه آلیش طرزالعمل لری ( لغو ایتیلگن)

فایل لینکی 
۱۶

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ وقتینچه لیک ایشلاوچیلرینی ایش گه آلیش طرزالعمل لری (لغو ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۷

1395- ییل جدی آیی ده تصدیق ایتیلگن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ ایش لری و بورچ لری توغریسیده گی طرزالعمل لر(لغو ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۸

آوازلر بیروچی لرنی رویخطگه آلیش جریانی ده گی شکایت لر و اعتراض لرده ییتیش توغریسیده گی طرزالعمل لر ( لغو ایتیلگن)

فایل لینکی 
۱۹

سیلاو شکایت لری و اعتراض لری ده ییتیشیش توغریسیده گی  طرزالعمل لر( لغو ایتیلگن).

فایل لینکی 
اوزبیکی