فورم لر و کورستمه لر

رقم

عنوان

قولگه کیلتوریش لینکی

۱ حجت لر تدقیقاتی و اونگینی آلیش توغریسیده گی کورستمه لر. فایل لینکی 
۲ سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ ولایتی بست لری بوییچه سیناو لر توغریسیده گی کورستمه لر. فایل لینکی 
۳ سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ تصدیق لرینی تیکشیری، عملگه آشیریش و ترتیب لر توغریسیده گی کورستمه لر. فایل لینکی 
۴ شکایت لر فورم لری. فایل لینکی 
۵ اعتراض لر فورم لری. فایل لینکی 
۶ سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل ولایتی دفترلرینی تنظیم قیلیش بوییچه کورستمه لر. فایل لینکی 
۷ سیلاو جنایت لری و جزا لری. فایل لینکی 
۸ سیلاو تخلف لرینی انواع لری و اولر بیلن قرشی لنیش مورد لری. فایل لینکی 
۹ آوازبیروچیلرنی رویخطگه آلیش جریان ده گی شکایت لرنی رویخطگه آلیش بوییچه کورستمه لر. فایل لینکی 
۱۰ ملکی ایشلاوچیلرنی قرشی لنیشی بوییچه قاعده لر. فایل لینکی 
۱۱ شکایت نی روخطگه آلیش طریقه سی فایل لینکی 
۱۲ فایل لرنی آرشیف قیلیش طریقه سی. فایل لینکی 
۱۳ فورم لرنی قندی تولدیریلیشی. فایل لینکی 
۱۴ سیلاو شکایت لرینی تفتیش قیلیش و ییتیشیش طریقه سی. فایل لینکی 
۱۵ سیلاو کونیده گی شکایت لرنی رویخطگه آلیش طریقه سی. فایل لینکی 
۱۶ ایش ایسته‌گی فورم لری. فایل لینکی 
۱۷ سیلاو شکایت لرینی رویخطگه آلیش فورمی. فایل لینکی 
اوزبیکی