قانون لر

رقم

قانون آت‌لری

فایل لینکی

۱

افغانستان اساسی قانونی ( 103 رقم‌ده 6 / 11 /  1382 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن)

فایل لینکی 
۲

سیلاو قانونی ( 105 رقم ده  11 / 6 / 1395 - تاریخ ده تصدیق لنگن )

فایل لینکی 
۳

افغانستان اساسی قانونی ایریم ماده لری ده تکلیف ایتیلگن اوزگرتیریش، اوچیریش و قوشیمچه‌لر ( 1329 رقم ده 1397 / 12 /  1 - تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۴

جزا کودی ( 256 رقم ده 14 / 12 / 1395 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۵

2 کتاب ایچیده 523 ماده و 8 باب دن شامل بولگن ( 910 رقم ده 1355 – ییل سنبله آیی نینگ 31 – سیده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۶

افغانستان انسان حق لری ایرکین کمیسیون نینگ قوریلیشی، ایش لری و بورچ لری توغریسیده گی قانون ( 3471 رقم ده 24 / 2 / 1384 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

 

فایل لینکی 
۷

احصائیه قانونی ( 10 رقم ده 7 / 2 / 1392 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۸

جمعیت نی رویخطگه آلیش قانونی ( 5379 رقم ده 10 / 9 / 1393 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۹

جزایی اجرات قانونی – جزائی اجرات قانون نینگ توزه تیلگن ایگیرمه آلتینچی ماده ده ( 137 رقم ده 3 / 12 / 1392 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۰

معلومات لرگه قول تاپیش قانونی ( 256 رقم ده 12 / 12 / 1396 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۱

سیاسی حزب لر و جریان لر قانونی ( 8820 رقم ده 7 / 6 / 1388 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۲

بوتونله‌ی میدیا لر قانونی – اساسی قانون نینگ عملگه آشیریلیشی بوییچه کوزه تووچی ایرکین کمیسیون نینگ قانونی ( 5860 رقم ده 9 / 4 / 1388 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۳

مدافع وکیل لر قانونی ( 4481 رقم ده 7 / 9 / 1386 تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۴

ملکی خدمت لر ایشلاوچیلری نینگ قانونی --- ملکی ایشلاوچیلر قانون نینگ ایریم ماده لرینی اوزگرتیریش و اوچیریلیشی ( 32 رقم ده 26 / 3 / 1387 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۵

ایش قانونی ( 14488 رقم ده 5 / 9 / 1387 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۱۶

تفتیش و تیکشیریش عالی اداره سی نینگ قانونی – حقوق و طبی متخصص لر امتیاز لری بوییچه ایریم ماده لرده گی اوزگرتیریش و توزاتیلیشی ( 130 رقم ده 2 / 12 / 1391 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۱۷

دولت رسمیلری آیلیک لرینی تنظیم قیلیش مقصد – ملی اردو و پولیس کوچلری نینگ چوکاتی ده گی کوچلرنی جذب قیلیشی بوییچه ایش دن غیابتی  - توزاتیش و لغو ایتیش شونینگ دیک چیگره لرده گی ناتنیش پول لرنی اونگینی آلیش و راپور بیریش توغریسیده گی جمهورباشلیغ نی فرمانی ( 145 رقم ده 19 / 11 / 1394 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۱۸

عایدلر اوستیده گی مالیه لرنی قانونی ( 171 رقم ده 27 / 12 / 1387 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۱۹

تدارکات لر قانونی ( 90 رقم ده 25 / 5 / 1395 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۲۰

پاسپورت قانونی ( 78 رقم ده 14 / 5/ 1394 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۲۱

ملکی یوکسک اوقوو قانونی ( 74 رقم ده 11 / 6 / 1394 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۲۲

معارف قانونی ( 56 رقم ده 31 / 4 / 1387 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۲۳

مالیه لر بوییچه اداره سی نینگ قانونی ( 63 رقم ده 4 / 6 / 1394).

فایل لینکی 
۲۴

عامه ساغلیک قانونی ( 5 رقم ده 15 / 9 / 1388 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۲۵

بنگی وار ماده لر قرشی سیده کوره ش و اونگینی آلیش قانونی ( 38 رقم ده 22 / 3 / 1389 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۲۶

اداره فساد قرشی سیده کوره ش میثاقی ( 127 رقم ده 2 / 10 / 1386 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۲۷

بلدیه لر سیلاو نینگ قانونی ( 4581 رقم ده 18 / 8 / 1382 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۲۸

1973- ییل 138 – رقم ده گی کنوانسیون ایش گه کیریش یاش بوییچه ( 10 رقم ده 28 / 9 / 1388 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن ).

فایل لینکی 
۲۹

سوختی ماده لرنی مصرف قیلینیشی توغریسیده گی قاعده لر ضمیمه لری ( 48 رقم ده 10 / 12 / 1388 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
۳۰

توپلم میدیا لرنی قوریلیش و فعالیت لری توغریسیده گی قاعده لر ( 17 رقم ده 21 / 5 / 1394 – تاریخ ده تصدیق ایتیلگن).

فایل لینکی 
اوزبیکی