کیلیشونامه لر

رقم

کیلیشونامه لر آتی

قولگه کیلتوریش لینکی

۱

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی بیلن ایچکی ایش لر وزیرلیگی آره سیده گی همکارلیک کیلیشوونامه.

فایل لینکی 
۲ سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون بیلن عالی تحصیلات وزیرلیگی آره سیده گی همکارلیک کیلیشوونامه. فایل لینکی 
۳ خاتن قیزلر وزیرلیگی بیلن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ آره سیده گی همکارلیک کیلیشوونامه. فایل لینکی 
۴

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون بیلن افغانستان باش قاره لاوچلیک اداره سی آره سیده گی کیلیشوو نامه.

فایل لینکی 
۵ 4 / 10 / 1396 – تاریخ ده گی سیلاو ایرکین کمیسیونی و سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون آره سیده گی کیلشوونامه (مرعی الاجراء). فایل لینکی 
۶ 11 / 11 / 1395 – تاریخ ده گی سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش  ایرکین کمیسیون بیلن سیلاوده تیگیشلی مدنی جماعه چیلیک نهاد لری آره سیده گی کیلشوونامه(مرعی الاجراء). فایل لینکی 
۷ سیلاو کمیسیون بیلن سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون آره سیده گی همکارلیک کیلیشوو نامه. فایل لینکی 
اوزبیکی