گالری رسانه

ٍECC Chair Person Massage

پیام رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد انتخابات

رسیدگی به اعتراضات و شکایات در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

Electoral Complaints Commission Afghanistan ECC On Complaints Registration and Adjudication

For more information about ECC call to 132!

د ټاکنیزو شکایاتونو خپلواک کمیسیون ته لاډیرو معلوماته لپاره په ۱۳۲ شمېره تماس ونیسی

برای معلومات در مورد کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به شماره 132 تماس بگیرید

مرکز تماس معلوماتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

د رای ورکوونکو د تقویتي نوم لیکنې د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان

ECC PSA for complaints registration on Voters List_Dari

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به ثبت نام تقویتی رای دهندگان

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به فهرست کاندیدان ریاست جمهوری

ECC PSA for complaints registration on Presidential Election Candidates List_Dari

د جمهوري ریاست نوماندانو د نوملړ د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان

د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرگي لومړنیو پایلو د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 1397

Pagination