اطلاعاتو ته لاسرسي مسئول

فروزان رحیمی، د اطلاع ورکولو مسئول

ایمیل: f.rahimi@iecc.gov.af

د اړیکې شمېره: 225 41 01 73 (0) 93+

پښتو