تبلیغاتي بیلبورډونه

E-day     د ټاکنو ورځ بیلبورډ

 

Together     څارنه کول او ټاکنیز عدالت تامینول بیلبورډ

VR Registration     د رای ورکنونکو د نوم لیکنې بهیر د شکایت ثبتول بیلبورډ

پښتو