قوانین

ګنه

د قانون نوم

لینکونه

۱

د افغانستان اساسي قانون (ګنه ۱۰۳ مصوبه نېټه ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۲)

ډانلود
۲

د ټاکنو قانون (ګنه ۱۰۵ مصوبه نېټه ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۵)

ډانلود
۳

د ټاکنو قانون د تعدیل، ایزاد او حذف د ځیني موادو طرحه (ګنه ۱۳۲۹ مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۱)

ډانلود
۴

د جزاؤ کد (ګنه ۲۵۶ مصوبه نېټه ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵)

ډانلود
۵

د جزاء قانون، په ۲ توکه چې ۸ باب او ۵۲۳ مادې لري (ګنه ۹۱۰ مصوبه نیټه ۳۱ سنبله ۱۳۵۵)

ډانلود
۶

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (شماره ۳۴۷۱ مصوبه نیټه ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۴)

ډانلود
۷

د احصایې قانون (ګنه ۱۰ مصوبه نېټه ۷ / ۲ / ۱۳۹۲)

ډانلود
۸

د نفوسو د احوالو د ثبتولو قانون (ګنه ۵۳۷۹ مصوبه نیټه ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۳)

ډانلود
۹

د جزایی اجراآتو قانون – د شپږویشتمې مادې تعدیل (ګنه ۱۳۷ مصوبه نیټه ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۲)

ډانلود
۱۰

اطلاعاتوته د لاسرسۍ قانون (ګنه ۲۵۶ مصوبه نیټه ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶)

ډانلود
۱۱

د سیاسي ګوندونو قانون (ګنه ۸۸۲۰ مصوبه نیټه ۷ / ۶ / ۱۳۸۸)

ډانلود
۱۲

د ټولیزو رسنیو قانون – د اساسی قانون پرتطبیق د څارني د خپلواک کمېسیون قانون (ګنه ۵۸۶۰ مصوبه نیټه ۹ / ۴ / ۱۳۸۸)

ډانلود
۱۳

د مدافع وکیلانو قانون (ګنه ۴۴۸۱ مصوبه نیټه ۷ / ۹ / ۱۳۸۶)

ډانلود
۱۴

د ملکي خدمتونو د کارکونکو قانون – د ملکي خدمتونو د کارکونکو د قانون د ځینو موادو تعدیل، حذف او ایزاد (ګنه ۳۲ مصوبه نیټه ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۷)

ډانلود
۱۵

د کار قانون (ګنه ۱۴۴۸۸ مصوبه نیټه ۵ / ۹ / ۱۳۸۷)

ډانلود
۱۶

د پلټنی د عالی اداری قانون – د طبی تخصصی کادرونو د حقوقو او امتیازونو د مقرری د ځینو موادو تعدیل (ګنه ۱۳۰ مصوبه نیټه ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۱)

ډانلود
۱۷

د دولتي مقاماتو د معاش د تنظیم قانون- د هغو داوطلبانوچي د غیابت په دلیل د ملي اردو او ملي پولیسو لیکوته له سوق وروسته د خدمت له اجراء څخه پاتې دي د بیا جلب او جذب په هکله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان – په سرحدی ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لیږد د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې د ځینو مادو تعدیل، ایزاد او لغو (ګنه ۱۴۵ مصوبه نیټه ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴)

ډانلود
۱۸

پرعایداتو باندې د مالیاتو قانون (ګنه ۱۷۱ مصوبه نیټه ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷)

ډانلود
۱۹

د تدارکاتو قانون (ګنه ۹۰ مصوبه نیټه ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵)

ډانلود
۲۰

د پاسپورت قانون (ګنه ۷۸ مصوبه نیټه ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۴)

ډانلود
۲۱

د ملکی لوړو زده کړو قانون (ګنه ۷۴ مصوبه نیټه ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۴)

ډانلود
۲۲

د پوهنی قانون (ګنه ۵۶ مصوبه نیټه ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۷)

ډانلود
۲۳

د مالیاتو د چارود ادارې قانون (ګنه ۶۳ مصوبه نیټه ۴ / ۶ / ۱۳۹۴)

ډانلود
۲۴

د عامې روغتیا قانون (ګنه ۵ مصوبه نیټه ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۸)

ډانلود
۲۵

د مسکراتو او مخدور توکو پرعلیه د مبارزې او کنترول قانون (ګنه ۳۸ مصوبه نیټه ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۹)

ډانلود
۲۶

د اداری فساد پرضد د مبارزې میثاق (ګنه ۱۲۷ مصوبه نیټه ۲ / ۱۰ / ۱۳۸۶)

ډانلود
۲۷

د ښاروالیو د ټاکنو قانون (ګنه ۴۵۸۱ مصوبه نیټه ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۲)

ډانلود
۲۸

د کارکی د شاملیدو یا د استخدام دسن د اقل حد په هکله د ۱۳۷۳ کال (۱۳۸) ګنه کنوانسیون (ګنه ۱۰ مصوبه نیټه ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۸)

ډانلود
۲۹

د سون دموادو د لګښت د مقررو ضمیمی (ګنه ۴۸ مصوبه نیټه ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۸)

ډانلود
۳۰

د ټولیزو خصوصي رسنیو د تأسیس او فعالیت د ډول مقرره (ګنه ۱۷ مصونیټه ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۴)

ډانلود
پښتو