معلوماتي مرکز

تاسو کولای شئ چې د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او رسیدنې بهیر په اړه د هر ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره، د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو مرکز ۱۳۲ شمیرې سره په اړیکه کې شئ. د معلوماتو مرکز ۱۳۲ شمیره د جمعې ورځ څخه پرته؛ د نورو ورځو په رسمي وختونو کې ستاسو اړیکو ته ځواب وایي.

Call Centre

پښتو