مونږ سره اړېکي

د شکایات رسیدگی معاونیت

د اړیکو شمېري: 0784071129 - 0770424617

-------------------------------------------------------

د اطلاعات او عامه پوهاوي ریاست

ایمیل: public.o.ecc@gmail.com

د اړیکو شمېري: 133 12 22 75 (0) 93+

------------------------------------------------------

محمد نظری، د اطلاعات او عامه پوهاوي رئیس

ایمیل: m.nazari@iecc.gov.af

د اړیکو شمېره: 118 12 22 75 (0) 93+

------------------------------------------------------

احمد ولید کیهان ، د نړیوالو موسساتو او تمویل کوونکو سره د اړیکو آمر

ایمیل: frd@iecc.gov.af

د اړیکو شمېره: 119 12 22 75 (0) 93+

------------------------------------------------

موسی آتبین، د ویب سایت مسلکي غړی

ایمیل: m.a_745@live.com

د اړیکو شمېري: 133 12 22 75 (0) 93+

پښتو