لوایح

شماره

عناوین

لینک دریافت

۱ لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آراء مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ) دریافت فایل
۲ لایحۀ حذف کاندیدان غیر واجد شرایط (نافذ) دریافت فایل
۳ لایحه رسیدگی به شکایات ناشی از متوازن سازی مراکز و محلات رای دهی (نافذ) دریافت فایل
۴ لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آراء (ملغی) دریافت فایل
۵ لایحه بررسی و تشخیص اعتبار آراء (ملغی) دریافت فایل
Dari