تصمیم ها

شماره

عنوان تصامیم

لینک فایلها

۱ مصوبه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد تعیین هیأت اداری دریافت فایل
۲

مصوبه بررسی موضوع هیئت اداری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۳ گزارش ولایتی جریمه های نقدی کاندیدان ولسی جرگه ۱۳۹۷ دریافت فایل
۴ بررسی موضوع استفاده از اطفال در کمپاین های انتخاباتی دریافت فایل
۵ بررسی تخلفات انتخاباتی تکت های انتخاباتی "دولت ساز" و "ثبات و همگرایی" دریافت فایل
۶ بررسی جریمه های کاندیدان انتخابات سال ۱۳۹۷ دریافت فایل
۷ صورت جلسه بررسی طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از ثبت نام رای دهندگان و کود رفتار اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۸ مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصامیم کمیسیون های ولایتی (مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۳) دریافت فایل
۹ مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد هیأت اداری (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴) دریافت فایل
۱۰ فورم ابلاغ تصمیم مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به عدم اخذ اسناد کاندیدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت فایل
۱۱ تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به تعیین و توظیف کمیشنران ولایتی دریافت فایل
۱۲ مصوبه کمیسیون در ارتباط به ثبت شکایات نسبت به فهرست ابتدایی کاندیدان دریافت فایل
۱۳ تصمیم مورخ (۱۳۹۷/۴/۳) کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد شکایت مربوط به عدم پذیرش اسناد متقاضیان کاندیدان ولسی جرگه از طرف کمیسیون انتخابات به دلیل انقضای زمان ثبت نام کاندیدان دریافت فایل
۱۴ صورت جلسه مصوبه چگونگی استفاده از کمره های امنیتی در داخل شعبات کمیسیون دریافت فایل
۱۵ تصمیم کمیسیون شکایات در مورد تطبیق معیارات بخاطر تفکیک آرای معتبر از غیر معتبر در انتخابات ولسی جرگه میزان سال ۱۳۹۷ دریافت فایل
۱۶ لیست کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ دریافت فایل
۱۷ صورت جلسه بحث در مورد فعال سازی مجدد سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان کمیسیون مرکزی دریافت فایل
۱۸ صورت جلسه چگونگی ثبت و رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست رای دهندگان و رسیدگی به تخلفات مربوط به مبارزات انتخاباتی دریافت فایل
۱۹ مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه رسیدگی به اعتراضات / شکایات در پیوند به لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه 1397 دریافت فایل
۲۰ تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد اعتراضات کاندیدان ولسی جرگه برای انتخابات سال ۱۳۹۷ که از جانب کمیسیون انتخابات حذف گردیده بودند دریافت فایل
۲۱ مصوبه پلان عملیاتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۲۲ مصوبه میکانیزم جلوگیری از ثبت نام تکراری رأی دهندگان دریافت فایل
۲۳ مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات ناشی از ارزیابی و متوازن سازی مراکز و محلات رای دهی دریافت فایل
۲۴ تصامیم و مصوبات کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۲۵ قضایای انتخاباتی دریافت فایل
Dari