فورم های ابلاغ

فورم های ابلاغ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

شماره

عنوان فورم ابلاغ

لینک فایل PDF

۱ فورم ابلاغ تصمیم مورخ (۱۳۹۸/۶/۹) ولایت تخار دریافت فایل
۲    
۳    
Dari