معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری شامل بخش های ذیل می باشد:

  1. ریاست مالی و اداری
  2. ریاست منابع بشری
  3. آمریت تدارکات
  4. آمریت جندر
  5. آمریت تکنالوژی معلوماتی
Dari