سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، فیفا رسمیلری بلن اوچرشدی

iecc-af
Tue, Nov 05 2019 7:44 PM
FEFA

سیلاو شکایت لرینی تیکشیرش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری به کون ( سه شنبه 1398/8/14)  فیفا رسملری بلن آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ سیلاو کونیده گی شکایت لرینی تیکشیریش واونی نظارتی اوچون هماهنگ قلیش مقصد اوچرشدلر.

سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ باشلغی خانم زهره بیان شینواری، سیلاو بنیادی نینگ رسمیلریدن، آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی گه تیگشلی فعالیت لریدن خرسندلیک بیلدریب، سیلاو بنیادی رسملری نینگ تمانیدن بریلگن ریجه لر و همده تکلیف لر، سیلاو عدالتی تامین و همده سیلاو کونیده گی شکایت لرینی تیکشیریش مقصد رضایت کورستدی

خانم شینواری سیلاو کونیده گی رویخط گه آلینگن شکایت لرینی تیکشریش مقصد، کمیسیون نینگ مرکزی دفتریگه ایش کمیته سی نی قوریلگنینی ایتیب، سیلاو استینافی قضیه لرینی تیکشیریب و اشبو قضیه لرنی تیزلیکده عملگه آشیریشی نی سوره دی.

خانم شینواری نینگ ایتیشیچه سیلاو شکایت لرینی تشکریش مستقل کمیسیونی، سیلاو کمیسیونی بلن هماهنگ بولیب، آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش قیلیش جریانی باشلنگنیدن خبر بیردیلر.

فیفا رسملری سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، سیلاو جمهورلیک عدالت نی تامین لش و همده سیلاو کونیده گی رویخط گه آلینگن شکایت لرنی عملگه آشریش و اشبو مسیرگه حرکت قلیشینی سوره دی.

آخرده فیفا رسملری سیلاو جمهورلیک ریاست کونی رویخطگه آلینگن شکایت لرنی تیکشریش مقصد اوزتکلیف لرینی سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری گه تاپشیردی.

FEFA

FEFA

Latest news

Mon, Dec 02 2019 10:26 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون و سیلاو نهاد لرنینگ اورته سیده گی کیلوشو نامه

سیلاو شکایت لرینی تکشیریش مستقل کمیسیون بوکون( یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰) سیلاو نهاد لرنینگ ناظر لریبنل سیلاو مسله سی گه یاردملش مقصد کیلوشونامه گه قول قیدیلر. اشبو کیلیشو نامه گه قول. . .

Thu, Nov 21 2019 11:06 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، آواز قیته سنلیش جریانیدن نظارت قیلدیلر

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ حرمتلی رهبرلیک اعضالری بوکون (چهارشنبه 1398/8/29) سیلاو مستقل کمیسیونیده گی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ آوازلری قیته سنلیش جریانیدن نظارت. . .

BACK TO NEWS