گزارش های سالانه

شماره

عنوان گزارش

دریافت فایل

۱ گزارش سال مالی ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۲ گزارش سالانه تفتیش داخلی - ۱۳۹۸ دریافت فایل
۳ گزارش سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مالی و اداری دریافت فایل
۴ گزارش مالی یکساله کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (جدی ۱۳۹۶ - قوس ۱۳۹۷) دریافت فایل
۵ گزارش سال مالی ۱۳۹۷ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۶ گزارش کاری هشت ماه کمیسیون 15-6-96 دریافت فایل
۷ راپور سالانه ۱۳۹۳ - تأسیس، آمادگی و دست آوردها دریافت فایل
Dari