گزارشهای کاری

شماره

عنوان گزارش

لینک فایلها

۱ گزارش آمار و ثبت مراکز رای دهی در انتخابات سال ۱۳۹۷ دریافت فایل
۲ گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی از روند بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به فهرست کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ و اعلام نتایج آن دریافت فایل
     
Dari