سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیونی خبری یغین آرقلی ۱۳۹۸ - ییل و میزان آیی نینګ آلتینچی سیده گی سیلاو جمهورلیک ریاست سیلاو کونیده گی استینافی قضایالرگه ایتیشیش زمانی توگه شی دن خبر بیردی

iecc-af
Thu, Nov 07 2019 4:42 PM
Press Con

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری به کون (پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶) ۱۳۹۸ ییل و میزان آیی نینگ آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ استینافی قضالر زمانی توگت مقصد خبری یغین قوردی. شو یغین ده سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری سیلاو کونیده گی شکایت لرگه، طرف سیز و همده سیلاو عدالتی تامین لش مقصد، قانونی بویچه حرکت قلیش لرینی سورب ایشانچ بیردلر

باشلب سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ باشلغی خانم زهره بیان شینواری، مملکت میدیالری دن سیلاو گه تیگیشلی خذمت لریدن منت دار چلیک بیلدیرب. سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیونی، مستقل شکلده وهمده قانونی قاعده لر بویچه سیلاو عدالتی تامین لش اوچون حرکت قیلگنینی انیق له دی.

اولرنی ایتیشیچه کمیسیون دستلبکی ۴۵۲۸ شکایت لرینی تیکشیریب و استینافی مرحله لرگه بوسه مینگلرچه قرشی لرنی رویخط گه آلگنلر کیم اشبواستینافی قضیه لر 189 کتگوری گه اجرلگن.

اولرگه کوره مرکزی کمیسیون اشبو قضیه لرگه قانونی قاعده لر بوییچه ایتیشیب و اولر توغریسیگه تصمیم آلگن لر.

سیلاو شکایت لرینی تیشکشیریش مستقل کمیسیون باشلغی نینگ ایتشیچه 2118 آواز بیریش محل قیته سنلیشنی ایتیب و 30 آواز بیریش مرکزی ایچیگه 105 محله آواز اجرتلیب باطل بولیب و اشبو آواز بیریش محله لر نینگ فهرست لری سیلاو مستقل کمیسیون گه یوباریلگن. خانم شنواری نینگ آرتیقلشیچه باشقه آواز بیریش محله لری اوز وقتی گه سنلمه سه سیلاو مستقل کمیسیون نینگ ولایتی باشلغی لری بیلن قانونی شکلده قرشی له یدی.

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینک باش کاتبی و همده سوزلاوچسی الیاسی جنابلری اشبو یغین ده سیلاو مستقل کمیسیون تمانیدن سیلاو تقویمی نقض بولگنیدن خواطر بیلدریب، وشومرته هم سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ نتیجه سی 23 عقرب که سیلاو مستقل کمیسیون تمانیدن اعلان قلینمه پیته اشبو پروسه برچه توسقلیک لر بیلن دوچ کیلیب و سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیونی اشبو پروسه نی قبول قیلمه گنی نی بیان قیله دی.

لیاسی جنابلری نینگ آرتیقلشیچه درملوک کمپنیه سی نینگ گزارشی سیلاو مستقل کمیسیون نینگ تمانیدن تصمیم آلینگن بولسه، اشبو کمیسیون تیزلیکه ده مملکت خلقیگه شریک قلیب و سیلاو نتیجه سی کجیکتریلگنی اوچون جوابگو بولسین.

اولر همده سیلاو مستقل کمیسیونی دن سیلاو نتیجه توغریسیده و همده آواز لرنی بایمتریک سیتم لری بیلن دوچ قلیشلرینی سوره دی

داکتر الیاسی جنابلری سیاسی حزبلردن سیلاو مستقل کمیسیون نینگ ایشلری گه ارشمسلیگنی سورب و سیلاو کمیسیونلری قانونی بویجه تصمیم آلیش لرینی سوره دیلر.

کیین ایسه سیلاو مستقل کمیسیون نینگ اورین باسری حرمتلی مولوی دین محمد عظیمی، سیلاو جمهورلیک ریاست کونیده گی استینافی قضایالر گه ایتیتش مقصد معلومات بریب؛ 189 استینافی قضیه لرنی ایچیده 1000 شکایت کیرکلی شواهد وحجت لری بولمه گن پیته رد ایتلیب؛ 31 قضیه قیته کوریش مقصد ایبارلگن و 41 قضیه هم بامتریک سیتم ی بلن دوچ قلیشی نیاز بولیب همده 4 کیشی نقدی جریمه بولیب و88 آواز بیریش محله قیته سنلیشگه کیرگن.

عظیمی جنابلری نی کوره در ملوک کمپنیه سی سیلاو مستقل کمیسیون بلن کیلوشونامه مقصد ایشلری نی سورب وسیلاو شکایت لرینی تیشکریش مستقل کمیسوین نی هر بیر کیشی درملوک کمپنیه سینگه قرشی فکر بیلدیرگن حالده اولر تانیدن تیکشیریله دی.

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسوینی در ملوک کمپنیه سی نی قلاب کارلیک لری نی ثابت قیلگن حالده اشبو کمپینه نی عدلی و قضایی نهاد لرگه معرفی قلیشلری نی سوره دی.

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ مملکت لر برلشمه عضوی حرمتلی چارلوت کسون اشبو یغین ده سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون دن سیلاو عدالتی حرکت لری یخشی عنوان قلیب، اشبو تصمیم لرسیلاو شکایت کمیسوین تمانیدن قانونی بویچه آلینگن تصمیم دیب ایتگنلر.

آخر ده سیلاو شکایت لرینی تیکشیرش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری مدیالر تمانیدن بیریلگن سوراغ لرگه جواب قیتردی.

Press conference

Latest news

Mon, Dec 02 2019 10:26 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون و سیلاو نهاد لرنینگ اورته سیده گی کیلوشو نامه

سیلاو شکایت لرینی تکشیریش مستقل کمیسیون بوکون( یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰) سیلاو نهاد لرنینگ ناظر لریبنل سیلاو مسله سی گه یاردملش مقصد کیلوشونامه گه قول قیدیلر. اشبو کیلیشو نامه گه قول. . .

Thu, Nov 21 2019 11:06 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، آواز قیته سنلیش جریانیدن نظارت قیلدیلر

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ حرمتلی رهبرلیک اعضالری بوکون (چهارشنبه 1398/8/29) سیلاو مستقل کمیسیونیده گی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ آوازلری قیته سنلیش جریانیدن نظارت. . .

BACK TO NEWS